Algemene voorwaarden

Artikel 1: aanmelding mijnFitCoach
a. Aanmelding als mijnFitCoach-lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat mijnFitCoach het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Het contract gaat in op de 1e van de volgende maand. Er zal een deelberekening plaats vinden van de resterende dagen van de lopende maand. Het intakebedrag bedraagt €39,95
Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
a. Een lidmaatschap bij mijnFitCoach kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van 6 maanden voor het afgesloten abonnement. Op het moment dat het abonnement afloopt wordt deze automatisch verlengd voor de periode van 1 maand. Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso elke 20e van de maand (tenzij anders overeengekomen) voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, zijn de extra kosten die gemaakt worden voor opnieuw incasseren voor de lidmaatschap houder.
d. Het mijnFitCoach abonnement wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid zal dan de toegang tot mijnFitCoach worden geweigerd. MijnFitCoach is gerechtigd bij de betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
e. MijnFitCoach behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
Artikel 3: Trainingen
a. Elk lid dient zich aan te melden voor elke training via het reserveringssysteem.
b. MijnFitcoach behoudt zich het recht voor trainingen te annuleren. Annulering geschiedt via het reserveringssysteem waarvan elke inschreven deelnemer een melding ontvangt. Kosteloos annuleren kan tot maximaal 12 uur voor aanvang de training.
c. Deelnemers tot 16 jaar mogen niet deelnemen aan de lessen.
d. Het lesrooster staat op de website. MijnFitCoach behoudt zich het recht voor om ten alle tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.
Artikel 4: Beëindigen
a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij mijnFitCoach per email naar administratie@mijnfitcoach.com
b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van 1 opzegmaand.
c. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
d. De geldigheidsduur van de credits zijn 1 maand na aanschafdatum.
e. MijnFitCoach behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of andere gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling.
Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten bij mijnFitCoach, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. MijnFitCoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel.
c. MijnFitCoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
Artikel 6: Rechtstoepassing
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met mijnFitCoach is aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Door zijn inschrijving verklaart het lid van de algemene voorwaarden en de huisregels van mijnFitCoach te accepteren.
Artikel 7 : Verwerking van privacygegevens
MijnFitCoach werkt met persoonsgegevens en verwerkt ook persoonsgegevens van u. Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw gegevens en is het dus noodzakelijk om de dienstverlening van mijnFitCoach te kunnen uitvoeren. Wij verzamelen echter alleen persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben. Daarnaast hebben wij met verschillende partijen verwerkersovereenkomsten gesloten:
a. MijnFitCoach heeft een verwerkersovereenkomst met Technogym. In dit systeem verwerkt mijnFitCoach de persoonlijke gegevens van u die nodig zijn bij een inschrijving van een abonnement (denk hierbij aan naam, geboortedatum, adres, emailadres, rekeningnummer).
b. Wij delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen wanneer er sprake is van ingebrekestelling van betaling (zie artikel 2c van onze algemene voorwaarden) of wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij u altijd om uw toestemming.
c. MijnFitCoach gebruikt beeldmateriaal voor commercieel gebruik en dit kan gepubliceerd worden op de website, app en social media.